Projektujemy i budujemy hale przemysłowe w systemie generalnego wykonawstwa. Bardzo wysoko cenimy sobie dialog, elastyczną współpracę. Nasze najważniejsze cele to przygotowanie i realizacja inwestycji na najwyższym poziomie. W swojej pracy kładziemy szczególny nacisk na długofalowe relacje z Inwestorem, które pomagają nam brać czynny udział w tworzeniu historii i rozwoju firm naszych kontrahentów. Dysponujemy zespołem o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu, opartym na latach praktyki w kierowaniu robotami budowlano-montażowymi.

Nasza kadra techniczna i wykonawcza jest gwarancją realizacji powierzonego zadania z uwzględnieniem wysokich parametrów jakości i terminowością wykonywanych prac z jednoczesnym zachowaniem optymalnych kosztów. Do wykonywanych prac używamy materiałów wysokiej jakości, zachowujemy również wysokie standardy przy ich wbudowywaniu.

Po zakończonym okresie gwarancyjnym, jesteśmy do dyspozycji w kwestii usług konserwacyjnych – Jesteśmy blisko naszych klientów podczas całego okresu eksploatacji obiektów.

Z przyjemnością pomożemy Państwu w zagadnieniach planowanej inwestycji i na podstawie wspólnie stworzonej koncepcji architektonicznej, bądź gotowego projektu budowlanego przygotujemy dla Państwa optymalną ofertę cenową.

 

 

logotyp

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/POIR

I. INFORMACJE Ogólne o zamawiającym:

Zamawiający:

Miklewski.com.pl sp. z o.o.

26-600 Radom, ul.Żeromskiego 92, lok. 3C

REGON: 366375564, NIP: 7962975613

Strona internetowa Zamawiającego: www.miklewski.com.pl
Osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zapytaniem:

Maciej Miklewski

e-mail: maciej@miklewski.com.pl tel: 502432787

II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  1. Postępowanie prowadzone jest w ramach ogłoszenia o konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – etap I usługowy

  2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

  1. Tytuł przedmiotu zamówienia:

Zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem wypracowania kompleksowej innowacyjnej technologii hodowli Hermetia illucens

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem wypracowania innowacyjnej kompleksowej technologii hodowli Hermetia illucens w celu wykorzystania larw muchy jako dodatek do paszy dla drobiu.

Zakres prac objętych zleceniem obejmuje realizację następujących zadań wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 1_2019_POIR

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenia wykonawcy

Załacznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ROBALE

Załacznik nr 5 - wzór umowy przedwstępnej